09.10

Arti Dan Makna Peluruh KarangDari segi etimologi(bahasa)kamus bahasa Indonesia menyebut peluruh berarti sesuatu yang mengikis,menggugurkan,merontokkan,membersihkan.Kata –kata peluruh sering digunakan dalam istilah medis(pengobatan) seperti peluruh kencing,peluruh keringat,peluruh dahak,peluruh darah,peluruh haid dan lain-lain,juga terdapat istilah peluruhan dalam praktek penelitian laboratorium yang lebih cenderung kepada makna penyulingan atau pemisahan kadar zat  guna menemukan suatu reaksi tertentu.Karang adalah batu kapur di laut yang telah membatu terjadi dari zat yg dikeluarkan oleh binatang kecil jenis anthozoa (tidak bertulang punggung),batuan organik tersebut sebagai tempat tinggal binatang-binatang.Kata-kata karang juga banyak ditemui diistilah dunia kesehatan seperti karang gigi(plak),karang ginjal(batu ginjal),karang empedu(batu empedu) dan lain sebagainya yang memiliki makna cenderung kepada suatu jenis penyakit tertentu.Kalau disimpulkan mungkin adalah obat dari suatu penyakit tertentu.


PE(Pelajaran)LU(Luar atau jasmani)RUH(Dalam atau rohani,jiwa)KA(Karsa yaitu kehendak atau keinginan)RA(Rahsa perasaan yang murni)NG(Ngawula artinya memasyarakat yaitu berguna bagi orang lain dan generasi berikutnya,Ngabekti artinya berbakti kepada dua orang tua dan yang paling utama adalah berbakti kepada Allah SWT.Huruf NG adalah huruf mati yaitu berakhirnya kehidupan duniawi menuju hidup kemudian yang abadi(akhirat).Warna hitam lambang keteguhan,warna kuning lambang kekuatan kejayaan,warna putih lambang kesucian,warna hijau lambang kemakmuran bumi atau warna surga.Warna putih dan warna hijau adalah warna pilihan Rasullullah SAW. Angka 8 adalah 8 tempat kebaikan dan 8 tempat keburukan.8+8=16+1 buah lingkaran bercahaya putih terang itu adalah jumlah reka’at sholat wajib sehari semalam yang menyempurnakan cahaya ilahi menuju cahaya taqwa.Kesemua bagian keseluruhan ditutup dengan lingkaran putih bulat yang berarti kesempurnaan.
Jumlah huruf 13 buah dalam tulisan”Peluruh Karang” adalah sebuah pengajaran sempurna dari Allah kepada manusia lewat malaikat jibril,para nabi dan orang-orang terdahulu.Gua Hira panjangnya adalah berukuran 13 kaki(4 meter),disinilah nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Tahun hijrah nabi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah 1 Rabiulawal SH 1(13 September 622).Menurut Ibnu Abbas ra manusia diciptakan Allah SWT dari 13 sumber tanah, 13 asal kejadian diri yang terangkum dalam 13 rukun sholat.Inti ajaran spiritual islam diperjelas dalam ayat ke 13 dari setiap surat:
S U R A T   A L - B A Q A R A H

2:13. Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

S U R A T   A L - I M R O N

3:13. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.


S U R A T   A N - N I S A '

4:13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

S U R A T   A L - M A A I D A H

5:13. (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

S U R A T   A L - A N ' A A M

6:13. Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

S U R A T   A L - A ' R A F

7:13. Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina".

S U R A T   A L - A N F A A L

8:13. (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya.

S U R A T   A T - T A U B A H

9:13. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

S U R A T   Y U N U S

10:13. Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu, ketika mereka berbuat kelaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.


S U R A T   H U U D

11:13. Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Qur'an itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surah-surah yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar".

S U R A T   Y U S U F

12:13. Berkata Yakub; "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya."

S U R A T   A R - R A ' D U

13:13. Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya.

S U R A T   I B R A H I M

14:13. Orang-orang kafir berkata kepada Rasul-rasul mereka: "Kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami".  Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka: "Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang lalim itu,

S U R A T   A L - H I J R

15:13. mereka tidak beriman kepadanya (Al Qur'an) dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.

S U R A T   A L - N A H L

16:13. dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.

S U R A T   A L - I S R A '

17:13. Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.

S U R A T   A L - K A H F I

18:13. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu (Muhammad) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk;

 
S U R A T   M A R Y A M

19:13. dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa,

S U R A T   T H A H A

20:13. Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu).

S U R A T   A L - A N B I Y A

21:13. Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya.

S U R A T   A L - H A J J

22:13. Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

S U R A T   A L - M U ' M I N U N

23:13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

S U R A T   A N - N U U R

24:13. Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

S U R A T   A L - F U R Q A A N

25:13. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan.


S U R A T   A S Y - S Y U A R A '

26:13. Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.

S U R A T   A N - N A M L

27:13. Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka: Ini adalah sihir yang nyata".

S U R A T   A L - Q A S H A S H

28:13. Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

S U R A T   A L - ' A N K A B U T

29:13. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan.

S U R A T   A R - R U U M

30:13. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa'at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.


S U R A T   L U Q M A N

31:13. Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar".

S U R A T   A S - S A J A D A H

32:13. Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi) nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari padaku; "Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

S U R A T   A L - A H Z A B

33:13. Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.

S U R A T   S A B A '

34:13. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba Ku yang berterima kasih.
 

S U R A T   F A T H I R

35:13. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nya lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.S U R A T   Y A S I N

36:13. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka;

S U R A T   A S H - S H A F F A T

37:13. Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.


S U R A T   S H A A D

38:13. dan Tsamud, kaum Lut dan penduduk Aikah.  Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul).

S U R A T   A Z - Z U M A R

39:13. Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku".


S U R A T   A L - M U ' M I N

40:13. Dia-lah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan) -Nya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali (kepada Allah).

S U R A T   F U S H I L A T

41:13. Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud".


S U R A T   A S Y - S Y U U R A

42:13. Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya).


S U R A T   A Z - Z U K H R U F

43:13. Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan, "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,

S U R A T   A D - D H U K H A N

44:13. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,

S U R A T   A L - J A T S I Y A H

45:13. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.

S U R A T   A L - A H Q A A F

46:13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.

S U R A T   M U H A M M A D

47:13. Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka; maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

S U R A T   A L - F A T H

48:13. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.

S U R A T   A L - H U J U R A T

49:13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

S U R A T   Q A A F

50:13. dan kaum Ad, kaum Firaun dan kaum Lut,


S U R A T   A D Z - D Z A R I A T

51:13. (Hari pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.

S U R A T   A T H - T H U U R

52:13. pada hari mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya.

S U R A T   A N - N A J M

53:13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,

S U R A T   A L - Q A M A R

54:13. Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,

S U R A T   A R - R A H M A A N

55:13. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

S U R A T   A L - W A Q I ' A H

56:13. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

S U R A T   A L - H A D I D

57:13. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu". Dikatakan (kepada mereka): "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)". Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.

S U R A T   A L - M U J A D I L A H

58:13. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.S U R A T   A L - H A S Y R

59:13. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.S U R A T   A L - M U M T A H A N A H

60:13. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.

S U R A T   A S H - S H A F F

61:13. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

S U R A T   A T - T A G H A B U N

64:13. (Dia-lah) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja.

S U R A T   A L - M U L K

67:13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

S U R A T   A L - Q A L A M

68:13. yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,

S U R A T   A L - H A Q Q A H

69:13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,

S U R A T   A L - M A ' A R I J

70:13. Dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).

S U R A T   N U H

71:13. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?

S U R A T   A L - J I N N

72:13. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al Qur'an), kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan.

S U R A T   A L - M U Z A M M I L

73:13. dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.

S U R A T   A L - M U D A T S I R

74:13. dan anak-anak yang selalu bersama dia,

S U R A T   A L - Q I Y A M A H

75:13. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.

S U R A T   A L - I N S A A N

76:13. di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.

S U R A T   A L - M U R S A L A T

77:13. Sampai hari keputusan.

S U R A T   A N - N A B A '

78:13. dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),

S U R A T   A N - N A Z I ' A T

79:13. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,

S U R A T   A B A S A

80:13. di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,

S U R A T   A T - T A K W I R

81:13. dan apabila surga didekatkan,

S U R A T   A L - I N F I T H A R

82:13. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,

S U R A T   A L - M U T H A F F I F I N

83:13. yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu".

S U R A T   A L - I N S Y I Q A Q

84:13. Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).

S U R A T   A L - B U R U J

85:13. Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).S U R A T   A T H - T H A R I Q

86:13. sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil,

S U R A T   A L - A ' L A

87:13. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.

S U R A T   A L - G H A S Y I Y A H

88:13. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan,


S U R A T   A L - F A J R

89:13. karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,

S U R A T   A L - B A L A D

90:13. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,

S U R A T   A S Y - S Y A M S

91:13. lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".

S U R A T   A L - L A I L

92:13. dan sesungguhnya kepunyaan Kami-lah akhirat dan dunia.

S U R A T   A L - ' A L A Q

96:13. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?


Sejarah dunia menyebutkan pada hari Jum’at tanggal 13 Oktober 1307 seluruh dukun,paranormal,para ksatria,ahli falsafah,tukang sihir pagan,Yunani,Romawi yang ikut berperang dalam perang salib menyerah tanpa perlawanan,dibawah Kesultanan Utsmaniyah yang bekerjasama dengan kerajaan Perancis.Shalahuddin Al Ayyubi (orang barat menyebutnya saladin)ketika berhasil menaklukan Baitul Maqdis. Ia memberikan kesempatan kepada para keluarga Kristen,Yahudi  dan non muslim yang ingin keluar dari Baitul Maqdis untuk bersiap-siap meninggalkan kota dalam waktu 40 hari.Kekalahan perang ini kemudian mereka menciptakan doktrin difilm “Friday The 13th”dan menganggap angka 13 adalah angka sial. Theodor Herzl (zionis)dan seorang jendral Perancis yang sangat membenci kekuatan kaum muslimin menginjak-injak makam Shalahuddin al-Ayyubi sambil berkata:"Bangunlah, he Salahuddin! Ini kami datang untuk kedua kalinya!". Amerika dan benua Eropa setiap hari Jum’at tanggal 13 tiap tahun mengalami kerugian minimal satu billion dollar AS.Doktrin angka 13 adalah angka sial tersebut telah menyelinap masuk ke China,Jepang dan asia yang banyak berlatar belakang non muslim.Semua beranggapan bahwa angka 13 adalah angka sial.Tetapi sebenarnya angka 13 itu adalah era kemenangan spiritual islam diatas spiritual manapun didunia ini. Abad ke-13 adalah berdirinya Kesultanan Turki Utsmaniyah yang secara besar-besaran menyebarkan ajaran spiritual islam ke daratan Asia,Afrika,Eropa dan Amerika.Berdirinya kerajaan-kerajaan islam di Indonesia diperkirakan berawal dari abad ke-13,dimana banyak para pedagang islam yang datang sambil berdagang menyebarkan agama islam kenusantara.

Kita mungkin sudah teramat akrab dengan bahasa perumpamaan:
"Ibarat tetesan air yang tak mungkin menghancurkan batu karang. Akan tetapi, tetesan air akan mampu melubangi batu karang yang keras jika dia menetes dengan fokus dan terus-menerus. Siapa yang menyangka setetes air yang lembut dan tidak punya kekuatan akan mampu melubangi batu karang yang keras?".

Air tidak menetes satu kali, dua kali atau dalam jumlah sedikit untuk melubangi sebuah batu. Ia juga tidak melubanginya dengan cara berganti-ganti menetes dari satu batu ke batu yang lain. Ia hanya fokus di satu titik. Menetes dan terus menetes di satu titik itu. Jadi, jangan pernah menyerah atau berhenti berusaha.Marilah belajar kepada tetesan-tetesan air yang mampu melubangi batu karang yang keras,.Wallahu a’lam bissawab.